Zaczarowani futbolem

Podaruj nam 1% podatku

Darmowy Program PIT

Błękitni TV

youtube

WSPIERAJĄ NAS

wejherowo-logo starostwo
gmina wejherowo logo gminy łęczyce

 programklub2017 

energaorlen655

Facebook

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Logowanie dla trenerów

Moduł logowania został utworzony dla trenerów pracujących w Akademii, żeby jako użytkownicy strony www.blekitni-wejherowo.pl mogli dodawać aktualne artykuły dotyczące prowadzonych przez siebie drużyn.Statut

STATUT WEJHEROWSKIEJ AKADEMII  PIŁKI NOŻNEJ

 „BŁĘKITNI” WEJHEROWO

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Wejherowska  Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” Wejherowo zwanym w skrócie w dalszej części statutu  WAPN „Błękitni” Wejherowo.

§ 2.

Terenem działania WAPN „Błękitni” Wejherowo jest obszar Polski i Unii Europejskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Wejherowo.

§ 3.

Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” Wejherowo jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym na czas nieograniczony i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001,nr 79, poz.855 z późniejszymi zmianami ) oraz niniejszego statutu.

§ 4.

Stowarzyszenie WAPN „Błękitni” Wejherowo działa zgodnie z ustawą o Sporcie, ustawą Prawo o Stowarzyszeniach i spełnia wymogi określone w art. 20 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536) niezbędne do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego.

§ 5.

Barwami Stowarzyszenia WAPN „Błękitni” Wejherowo jest kolor błękitno – biały.

§ 6.

Stowarzyszenie używa pieczęci, barw, odznak i znaczków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7.

1. Celem Stowarzyszenia WAPN „Błękitni” Wejherowo jest:

 1. krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 2. dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i emocjonalny dzieci i młodzieży,
 3. propagowanie zdrowego i sportowego stylu życia w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
 4. tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania piłki nożnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, 
 5. wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez sport, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości przy jednoczesnym uświadamianiu dzieciom i młodzieży konieczności aktywnego uczestniczenia w procesie szkolnego nauczania,
 6. popularyzowanie wiedzy o piłce nożnej w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
 7. zrzeszanie osób pragnących wspomagać dzieci i młodzież w uprawianiu sportu, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i stwarzaniu im warunków do rozwoju w tym zakresie,
 8. uprawianie piłki nożnej w oparciu o przepisy i regulaminy Polskiego Związku Piłki Nożnej,
 9. promowanie Gminy Miasta Wejherowa, Powiatu Wejherowskiego, regionu i kraju poprzez sport.

2. Stowarzyszenie  realizuje swoje cele poprzez: 

 1. prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w formie treningów piłkarskich, a także innych pozalekcyjnych zajęć sportowych, w tym zajęć typowo rekreacyjnych,
 2. organizowanie bądź uczestnictwo w turniejach piłkarskich, zawodach sportowych a także wszelkiego rodzaju imprezach sportowo – rekreacyjnych,
 3. organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie obozów sportowych, kolonii i półkolonii,
 4. organizowanie aktywnego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych poprzez różne formy współzawodnictwa sportowego dla dzieci, członków stowarzyszenia oraz lokalnej społeczności,
 5. zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu tj. bazy szkoleniowej, sprzętu, urządzeń, materiałów szkoleniowych i funduszy,
 6. organizowanie życia sportowego swoich członków, zawodników i sympatyków w oparciu o dostępną bazę treningową i możliwości sprzętowe,
 7. angażowanie osób niepełnosprawnych do różnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 8. współdziałanie z placówkami oświatowymi w zakresie działalności statutowej,
 9. stała współpraca z rodzicami dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie, w tym systematyczne prowadzenie pogadanek i pedagogizacji rodziców z zakresu wpływu aktywności fizycznej na rozwój dziecka, sposobów na zdrowy i aktywny tryb życia a także profilaktyki uzależnień,
 10. organizowanie konkursów o tematyce sportowej,
 11. wspólne uczestniczenie w lokalnych wydarzeniach sportowych,
 12. współdziałanie z organizacjami sportowymi oraz i innymi instytucjami w zakresie działalności statutowej,
 13. pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia z wpisowego, składek członkowskich, dotacji, darowizn, wpływów z organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, usług reklamowych, wynajmu bazy sportowej oraz innych źródeł,
 14. uczestniczenie w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej,
 15. uczestnictwo zawodników, członków stowarzyszenia i sympatyków w zawodach rangi regionalnej, krajowej i międzynarodowej oraz imprezach o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym,
 16. prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w tym prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia,
 17. podejmowanie innych działań i przedsięwzięć zgodnych z prawem  dla realizacji celów określonych w niniejszym statucie.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe współdziałając z władzami państwowymi, samorządowymi, instytucjami, szkołami, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami sportowymi, firmami i osobami fizycznymi w celu zapewnienia swoim członkom właściwych warunków do uprawiania sportu oraz pomoc organizacyjną i materialną.

§ 9.

Stowarzyszenie  może być członkiem związków sportowych, innych stowarzyszeń kultury fizycznej oraz akcjonariuszem sportowych spółek akcyjnych.

§ 10.

WAPN „Błękitni” Wejherowo opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków oraz w oparciu o pracę zatrudnionych pracowników.

§ 11.

Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Działalność gospodarcza zgodna z PKD w zakresie:

93.12 Z – Działalność klubów sportowych

93.11 Z – Działalność obiektów sportowych

93.13 Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

85.51 Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

               Pozostałe formy edukacji artystycznej,

96.04 Z – Pozostała działalność związana z poprawą kondycji fizycznej

93.19 Z – Pozostała działalność związana ze sportem

46.42 Z – Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

47.64 Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona  w wyspecjalizowanych

               sklepach

47.99 Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i

               targowiskami

55.10 Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

56.10 A– Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

56.10 B – Ruchome placówki gastronomiczne

56.30 Z – Przygotowanie i podawanie napojów

77.21 Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.39 Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

                gdzie indziej niesklasyfikowanych                

79.12 Z – Działalność organizatorów turystyki

81.21 Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów sportowych

93.29 Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

90.04 Z – Działalność obiektów kulturalnych

58.19 Z – Pozostała działalność wydawnicza

63.99 Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowana

82.19 Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała działalność

               wspomagająca prowadzenie biura

Cały dochód osiągnięty przez Stowarzyszenie przeznacza się na realizację zadań statutowych wynikających z niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12.

Członkowie Stowarzyszenia WAPN „Błękitni” Wejherowo dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. uczestników
 3. wspierających
 4. honorowych

§ 13.

Członkiem zwyczajnymmoże być każda pełnoletnia osoba, która złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 14.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z czynnym i biernym prawem wyborczym.
 2. zgłaszania propozycji i wniosków do władz Stowarzyszenia,
 3. uczestnictwa w zawodach, imprezach sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych organizowanych przez  WAPN „Błękitni” Wejherowo,
 4. korzystania z bazy sportowej i sprzętu będącego własnością lub w dyspozycji Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
 5. reprezentowania barw WAPN „Błękitni” Wejherowo w meczach ligowych pucharowych i towarzyskich po spełnieniu wymogów określonych w przepisach Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz za zgodą Zarządu Stowarzyszenia lub upoważnionej przez Zarząd osoby,
 6. żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, przy czym żądanie takie złożone na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia  wymaga zgody, co najmniej połowy członków zwyczajnych.

§ 15.

 1. Członkiem uczestnikiemmoże być osoba niepełnoletnia za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, która zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek uczestnik posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosowania nad uchwałami i decyzjami władz Stowarzyszenia

§ 16.

 1. Członkiem wspierającymmoże być każda osoba fizyczna lub prawna, które popiera cele statutowe i udziela WAPN „Błękitni” Wejherowo pomocy organizacyjnej, materialnej lub finansowej.
 2. Członkowie wspierający korzystają z uprawnień określonych w wiążących strony umowach i nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członkowie wspierający maja prawo do udziału osobistego lub przez swojego przedstawiciela w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
 4. Członkowie wspierający maja prawo do zgłaszania wniosków i propozycji do Zarządu Stowarzyszenia.

§ 17.

 1. Członkiem honorowymmoże być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju WAPN „Błękitni” Wejherowo.
 2. Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

§ 18.

Do obowiązków członków WAPN „Błękitni” Wejherowo należy:

 1. branie czynnego udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia oraz działanie na rzecz jego rozwoju,
 2. przestrzeganie postanowień statutu, uchwał, regulaminów i decyzji władz Stowarzyszenia,
 3. godne reprezentowanie barw Stowarzyszenia,
 4. propagowanie celów statutowych WAPN „Błękitni” Wejherowo zjednywanie mu członków i sympatyków,
 5. dbanie o godne imię oraz promocję Stowarzyszenia,
 6. poszanowanie mienia Stowarzyszenia,
 7. opłacanie wpisowego  i składek członkowskich na zasadach ustalonych uchwałą przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 19.

Za szczególne zasługi poniesione dla WAPN „Błękitni” Wejherowo, każdy członek może być wyróżniony przez władze Stowarzyszenia:

 1. podziękowaniem na piśmie,
 2. dyplomem uznania,
 3. nagrodą rzeczową lub pieniężną zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,
 4. honorową odznaką Stowarzyszenia z jednoczesnym nadaniem godności honorowego członka WAPN „Błękitni” Wejherowo,
 5. przedstawieniem do wyróżnienia przez władze państwowe, samorządowe oraz związków i organizacji sportowych.

§ 20.

 1. Za popełnienie czynu niegodnego członka Stowarzyszenia, nieprzestrzeganie postanowień statutu, uchwał, regulaminów i decyzji władz Stowarzyszenia, mogą być nałożone przez Zarząd WAPN „Błękitni” Wejherowo następujące kary:
  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. zawieszenie w prawach członkowskich,
  4. wykluczenie.
 2. O każdej karze zainteresowany otrzymuje zawiadomienie na piśmie.
 3. Od uchwały o ukaraniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od doręczenia.

§ 21.

Członkostwo w WAPN „Błękitni” Wejherowo ustaje przez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
  1. umyślnego naruszenia przepisów prawa i postanowień statutu,
  2. nie płacenie składek członkowskich przez okres 6 miesięcy, za wyjątkiem przyczyn obiektywnych zgłoszonych na piśmie i zaakceptowanych przez Zarząd Stowarzyszenia,
  3. utraty zdolności do czynności prawnych,
  4. zwolnienia udzielonego na podstawie przepisów o zmianach barw klubowych    przez zawodnika,
  5. rozwiązania Stowarzyszenia.
 3. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia       członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
  1. Stronie przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale,
  2. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu,
  3. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tej sprawie jest ostateczna,
  4. Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić przedmioty lub sprzęt będący własnością Stowarzyszenia,
  5. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania osoba pozostaje w zawieszeniu i nie może korzystać z praw i obowiązków członka Stowarzyszenia.

                                       ROZDZIAŁ IV.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 22.

 1. Władzami Stowarzyszenia WAPN „Błękitni” Wejherowo są:
  1. Walne Zebranie
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 3. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym.
 4. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu tajnym w przypadku żądania zgłoszonego przez większość członków władzy podejmującej uchwałę lub jawnym w zależności od woli zebranych.

§ 23.

 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Klubu i może być zwoływane jako                   zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd raz na  4 lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku w pierwszym kwartale po zakończeniu roku obrachunkowego.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie  zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek 1/2 ogółu członków.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca  od daty podjęcia uchwały przez Zarząd lub złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków pierwszym terminie. Jeżeli w pierwszym terminie nie uczestniczy, co najmniej 1/2 członków wówczas w drugim terminie – po półgodzinnej przerwie – uchwały mogą być podejmowane zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków.

§ 24.

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
  1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym,
  2. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu,
  3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,,
  4. podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia,
  5. upoważnienie Zarządu do zbycia lub nieodpłatnego przekazania majątku i wszelkich praw majątkowych Stowarzyszenia,
  6. upoważnienie Zarządu do zaciągania zobowiązań przekraczających 1/10 wartości majątku Klubu ustalonej na podstawie sprawozdania rocznego za rok ubiegły.
  7. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
  8. nadawanie honorowego członkostwa.
 2. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający lub ich przedstawiciele oraz osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 25.

 1. Zarząd WAPN „Błękitni” Wejherowo składa się z  3  do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia spośród członków zwyczajnych Klubu.
 2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Przewodniczący Walnego Zebrania.
 3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Vice Prezesa oraz Skarbnika.
 4. W razie ustąpienia Prezesa do momentu wyboru spośród członków Zarządu nowego Prezesa funkcję tę pełni Vice Prezes.
 5. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesięce.
 6. Dla ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność, co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Vice Prezesa.
 7. W przypadku równej ilości głosów nad podejmowaną uchwała decydujący głos ma Prezes lub w przypadku nieobecności Prezesa Vice Prezes pełniący funkcję przewodniczącego zebrania.
 8. Członek Zarządu WAPN „Błękitni” Wejherowo uchwałą 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków Zarządu  może być do czasu najbliższego Walnego zebrania zawieszony w czynnościach i odwołany z pełnionej funkcji w przypadku udowodnionych działań niezgodnych z prawem oraz postanowieniami statutu.
 9. Ostateczną decyzję o odwołaniu z członka Zarządu oraz z pełnionej funkcji podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia
 10. Zawieszony w czynnościach członek Zarządu  ma prawo odwołać się w formie pisemnej do najbliższego Walnego Zebrania Stowarzyszenia, które podejmie ostateczną decyzję.

§ 26.

Do zadań Zarządu WAPN „Błękitni” Wejherowo należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
 3. Uchwalanie planów działalności sportowej, finansowej i organizacyjnej oraz regulaminów   WAPN „Błękitni” Wejherowo
 4. Przyjmowanie i skreślanie członków.
 5. Ustalanie trybu i wysokości płacenia wpisowego i składek członkowskich.
 6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia  zgodnie z obowiązującymi przepisami i ograniczeniami wynikającymi z kompetencji Walnego Zebrania o których mowa w § 24 ust. 1 pkt. 5 i 6.
 7. Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
 8. Prowadzenie działalności sportowej a w szczególności w dyscyplinie piłka nożna.
 9. Prowadzenie ewidencji organizacyjnej, sportowej i finansowej Stowarzyszenia.
 10. Pozyskiwanie środków na działalność statutową Stowarzyszenia.
 11. Zatrudnianie w miarę potrzeb Stowarzyszenia pracowników oraz zawieranie niezbędnych do realizacji zadań statutowych umów i porozumień.

§ 27.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. W przypadku rezygnacji lub odwołania przewodniczącego, do czasu najbliższego Walnego Zebrania funkcję tę pełni sekretarz a na jego miejsce Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie sekretarza.
 4. Uchwały i decyzje Komisji Rewizyjnej dla swej ważności podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Komisji, w tym przewodniczącego lub sekretarza.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie okresowych kontroli statutowej działalności sportowej i finansowej Stowarzyszenia, co najmniej raz w roku,
  2. wydawanie Zarządowi Stowarzyszenia zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień z określeniem terminów oraz sposobów ich usunięcia,
  3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
  4. na wniosek Zarządu, opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującym prawem oraz interesem Stowarzyszenia projektów uchwał władz Klubu,
  5. występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania, względnie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem Stowarzyszenia działań Zarządu lub jego członków zagrażających interesowi Stowarzyszenia.
 6. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach do czasu najbliższego Walnego Zebrania Stowarzyszenia, jeżeli nie wykonuje należycie przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze statutem Stowarzyszenia i przepisami prawa.
 7. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania, lub Zarząd Stowarzyszenia większością głosów.
 8. Zawieszony w czynnościach członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się w formie pisemnej w terminie 7 dni od doręczenia mu uchwały wymienionej w pkt.7  do najbliższego Walnego Zebrania Stowarzyszenia, które podejmie ostateczną decyzję.

§ 28.

W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Stowarzyszenia, przy czym liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ V.

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 29.

 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze składają się:
  1. wpisowe i składki członkowskie,
  2. darowizny i zapisy,
  3. dotacje na realizację zadań w szczególności z zakresu kultury fizycznej,
  4. dochody z majątku,
  5. wpływy z tytułu organizacji pożytku publicznego,
  6. dochody z działalności gospodarczej,
  7. pozostałe wpływy.

§ 30.

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych i finansowych oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane są podpisy dwóch osób spośród funkcyjnych członków Zarządu Stowarzyszenia - tj. Prezesa oraz jednego z pozostałych członków  Zarządu lub Vice Prezesa i jednego z pozostałych członków Zarządu.

§ 31

 1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczenie zobowiązań majątkowych  w stosunku do:
  1. członków Stowarzyszenia 
  2. pracowników Stowarzyszenia 
  3. małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia 
  4. osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia lub opieki
 2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom o których mowa w ust 1 pkt 1-4, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia osobom o których mowa w ust. 1 pkt. 1,

ROZDZIAŁ VI.

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 32.

Zmiany postanowień statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania WAPN „Błękitni” Wejherowo podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 33.

 1. Rozwiązanie WAPN „Błękitni” Wejherowo może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia  określi tryb rozwiązania oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia

Wejherowo ,

26.10.2011 roku